İLAN
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Encümeninin 27.06.2024 tarih ve 62 sayılı kararı gereğince Belediyemizin icarında bulunan İlçemiz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 818,819 ve 936 nolu bölmeler içerisinde kalan Taşbaşı Mahallesi Göbenez Mevkiinde 490 ada 56 nolu parselde bulunan A Tipi Mesire Alanı içerisinde Şartnamede ekli krokide işaretlenerek belirtilen 1 adet İdari Bina, 1 Adet Lokanta ve 10 Adet İn Evi ve 2 nolu WC nin bulunduğu Ermenek Konaklamalı Orman Parkının kullanım ve işletme hakkının 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesine göre açık artırma ihale sureti ile 1 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiş olup, buna ait ilanımız yazımız ekinde sunulmuştur.
Ermenek Konaklamalı Orman Parkının aylık kira bedeli 30.000,00 TL üzerinden 1 yıllığının %15 geçici teminatı 54.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Açık artırma kira ihalesi 25.07.2024 Perşembe günü saat 14:00 ‘da Belediye Binasında Encümen Toplantı Odasında Encümen huzurunda yapılacak olup;
A) İstekli gerçek kişi ise;
1.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2.  Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
3. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekliye ait imza beyannamesi yada imza sirküsi ile isteki adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri
B) İstekli tüzel kişilik ise;
1.  Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi
2.  Tüzel kişiler adına ihale katılanların noter tasdikli imza beyanı
3.  Tüzel kişiler adına Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi
4.  Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz
Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.
Şartname hükümleri doğrultusunda belirtilen yeri kiralamak isteyenlerin teminatlarını ihale saatine kadar Belediye Veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur.03/07/2024 
Mustafa BOZCU
Belediye Başkanı 
#ilangovtr Basın No ILN02056534