KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KANTİN YERİ KİRALAMA İHALE İLANI
Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mah. 1984. Sokak No:1 Merkez/Karaman adresinde bulunan 3911 ada/7349 sahife, 7 parsel, 99.865.44 m2 hazineye ait  Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan 125 m2 alan kantin/kafeterya olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.   
1-İhale Konusu İş: Karaman Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Kantin/Kafeterya Yeri Kiralama İşi                                                                
2-İşin süresi: 36 (Otuz Altı) Ay’dır. 
3-İhalenin Yapılacağı Yer: Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu -Hamidiye mah.703.Sok.No:13 KARAMAN 
4-İhalenin yapılacağı tarih-saat: 14.09.2023 Perşembe günü saat:14:00’de
5-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 1(bir) Yıllık tahmini kira bedeli 564.720,00TL (beşyüzaltmışdörtbinyediyüzyirmitürklirası)
6-Geçici Teminat bedeli %30: 169.416,00TL. (yüzaltmışdokuzbindörtyüzonaltıtürklirası) geçici teminat bedeli; banka mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubu süresiz ve geçici teminat mektubunun teyit yazısının ibrazı gereklidir.
7-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
a-Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır) yatırmış olduğu geçici teminat makbuzu, (Nakit kesin teminatlar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Karaman Sanayi Sitesi Şubesinde bulunan TR 280001200130900005100003  IBAN nolu hesabına, ihale adı ve geçici teminat ibaresi belirtilerek yatırılacaktır)
b-Son altı ay içerisinde düzenlenmiş olan kanuni ikametgah belgesi,
c-Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (ikametgah adresi tebligat adresi ise bu belgeyi koymak zorunlu değildir.) ,
d-Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)Ayrıca ; gerçek kişiler adına vekaleten katılacak kişiler için temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi ve vekaletnameyi sunacaklardır.
e-Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ve Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri,
f-Kamu tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi,
g-Son üç ay içerisinde alınmış adli sicil kayıt belgesini vermeleri gerekmektedir.E-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgeside kabul edilecektir.
h-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
i-Firmaların en az 300 (Üç Yüz ) yataklı hastane kantin ve/veya kafeterya işletmeciliğinde en az iki yıl süreli faaliyette bulunduklarını belirtir kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan alınmış referans veya iş deneyim belgesini ihale dosyasında ihale komisyonuna sunacaklardır. 
8-İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 250,00 TL olup, şartnameyi almak isteyenlerin bu bedeli Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Karaman Sanayi Sitesi Şubesinde bulunan TR 280001200130900005100003  nolu hesabına şartname bedeli adıyla yatırdığına dair belgenin ihale saatinden önce verilmesi gerekmektedir.İdaremizde şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilinir. 
9-İhale bilgileri Türkiye genelinde https://karamanism.saglik.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.                                          
10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11-İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait kira şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.İlanda hüküm bulunmayan hallerde kira şartnamesindeki hükümler geçerlidir.
12- Yukarıda sayılan belgelerin asıllarının, noter onaylı suretlerinin veya istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin istekliler tarafından hazırlanması ve ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.
#ilangovtr Basın No ILN01884459