30 ADET KONUT SATIŞ İHALE İLANI
Ayrancı Belediye Başkanlığından;
AYRANCI MERKEZ MAHALLE 367 ADA 1 PARSELDE
KAYITLI İHALE İLE SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER LİSTESİ
Blok
Kat No
Bağ.
Böl.No
Arsa
Payı
 Niteliği
Brüt Alan
(Balkonlar Dahil)
Eklenti
Eklentili
Brüt Alan
Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat
A
 Zemin
1
15/2340
Mesken
71,25
  42 Nolu Garaj
89,58
1.080.000,00
32.400,00
A
 Zemin
3
25/2340
Mesken
114,20
1.180.000,00
35.400,00
A
 Zemin
5
25/2340
Mesken
114,30
  39 Nolu Garaj
131,29
1.330.000,00
39.900,00
A
 Zemin
6
25/2340
Mesken
114,17
  44 Nolu Garaj
140,86
1.330.000,00
39.900,00
A
2
13
15/2340
Mesken
73,78
  40 Nolu Garaj
90,53
1.130.000,00
33.900,00
A
2
14
25/2340
Mesken
112,60
1.230.000,00
36.900,00
A
2
15
25/2340
Mesken
112,60
1.230.000,00
36.900,00
A
2
16
15/2340
Mesken
73,78
  43 Nolu Garaj
90,76
1.130.000,00
33.900,00
A
2
17
25/2340
Mesken
112,65
  41 Nolu Garaj
129,52
1.380.000,00
41.400,00
A
2
18
25/2340
Mesken
112,57
  45 Nolu Garaj
127,28
1.380.000,00
41.400,00
B
 Zemin
1
15/2340
Mesken
71,25
  48 Nolu Garaj
85,95
1.080.000,00
32.400,00
B
 Zemin
5
25/2340
Mesken
114,30
  49 Nolu Garaj
140,99
1.330.000,00
39.900,00
B
 Zemin
6
25/2340
Mesken
114,17
  47 Nolu Garaj
133,23
1.330.000,00
39.900,00
B
2
13
15/2340
Mesken
73,78
  46 Nolu Garaj
92,84
1.130.000,00
33.900,00
B
2
14
25/2340
Mesken
112,60
1.230.000,00
36.900,00
B
2
15
25/2340
Mesken
112,60
1.230.000,00
36.900,00
B
2
16
15/2340
Mesken
73,78
980.000,00
29.400,00
B
2
17
25/2340
Mesken
112,65
  51 Nolu Garaj
129,39
1.380.000,00
41.400,00
B
2
18
25/2340
Mesken
112,57
  50 Nolu Garaj
129,56
1.380.000,00
41.400,00
B
5
34
15/2340
Mesken
73,78
  52 Nolu Garaj
97,73
1.130.000,00
33.900,00
C
 Zemin
3
25/2340
Mesken
114,20
  56 Nolu Garaj
130,86
1.330.000,00
39.900,00
C
 Zemin
4
15/2340
Mesken
73,72
  52 Nolu Garaj
97,67
1.080.000,00
32.400,00
C
 Zemin
6
25/2340
Mesken
114,17
  50 Nolu Garaj
131,16
1.330.000,00
39.900,00
C
2
13
15/2340
Mesken
73,78
  53 Nolu Garaj
92,32
1.130.000,00
33.900,00
C
2
14
25/2340
Mesken
112,60
1.230.000,00
36.900,00
C
2
15
25/2340
Mesken
112,60
1.230.000,00
36.900,00
C
2
16
15/2340
Mesken
73,78
  54 Nolu Garaj
90,39
1.130.000,00
33.900,00
C
2
17
25/2340
Mesken
112,65
  55 Nolu Garaj
129,06
1.380.000,00
41.400,00
C
2
18
25/2340
Mesken
112,57
  51 Nolu Garaj
129,32
1.380.000,00
41.400,00
C
5
35
25/2340
Mesken
112,65
1.230.000,00
36.900,00
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Tapusunda Karaman İli Ayrancı İlçesi Ayrancı/Merkez Mahalle 367 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Ulusal Adres Siteminde Dede Mahalle Türbe Sokak Turan Konutları No: 3 adresinde kayıtlı yukarıdaki tabloda bulunan konut nitelikli bağımsız bölümlerin Belediye Encümeninin 03.10.2023 tarih ve 49 sayılı kararı gereğince satışı yapılacaktır. 
2- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Şefliğinden 200,00 TL Şartname bedeli ödeme karşılığında temin edilebilinir.
3- İhale 24.10.2023 Salı günü saat 14.00 te Dede Mahalle Osmaniye Sokak No:11 Ayrancı/Karaman adresindeki Ayrancı Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Belediye Encümeninin huzurunda sırasıyla yapılacaktır. İhaleye istekli çıkmaması veya ihalenin herhangi bir sebeple yapılamaması durumunda aynı şartlar dâhilinde 07.11.2023 Salı günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
4- İsteklilerden aranılan belgeler;
a) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği
b) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
c) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu
ç) Başvuru Dilekçesi
d) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname
e) İhale dokümanı içinde bulunan “ihale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi
f) Nüfus cüzdanı örneği
g) İkametgâh belgesi
ğ) Vekâletten Katılma Durumunda İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
h) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname
ı) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
i) Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ek olarak, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri ile İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı
4- Belgelerin yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı veya Aslı İdarece Görülmüştür onaylı olması gerekmektedir.
5- İhale kesinleştikten sonra ihale uhdesinde kalan, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamaz.
6- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
7- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onayını müteakiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8- 2886 Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayanlar ve yukarıdaki şartları yerine getiren herkes ihaleye katılabilir.
9- Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01903960