KARAMANDA MUTFAK SANATLARININ TURİZME KATKISI PROJESİ KAPSAMINDA Mutfak Makinaları Alım İşi

KARAMAN ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMANDA MUTFAK SANATLARININ TURİZME KATKISI PROJESİ KAPSAMINDA MUTFAK MAKİNALARI ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/424907

1-İdarenin

a) Adı

:

KARAMAN ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi 142 70200 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

3382261500 - 3382261644

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KARAMANDA MUTFAK SANATLARININ TURİZME KATKISI PROJESİ KAPSAMINDA MUTFAK MAKİNALARI ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

48 KALEM 115 ADET KARAMANDA MUTFAK SANATLARININ TURİZME KATKISI PROJESİ KAPSAMINDA MUHTELİF MUTFAK MAKİNALARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KARAMAN MERKEZ SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARENİN UYGUN GÖRECEĞİ YERE TESLİM EDİLECEKTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ İTİBARİ İLE 45 GÜN İÇERİSİNDE 48 KALEM 115 ADET MUTFAK EKİPMANLARI TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANDIĞI GÜN

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.05.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01829474