İLAN
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
Madde 1- Karaman İl Özel İdaresi makine parkında bulunan 2. Madde de nitelikleri sayılan 15 adet araç 19.04.2024 tarihinde  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince ihale AÇIK TEKLİF USULÜ  ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.
Madde 2 – İhale edilecek taşınır malın nitelikleri:
Sıra No
Cinsi
Markası
Model Yılı
Plakası /Seri No:
Muhammen Bedeli (TL)
Geçici Teminat
İhale Tarihi
İhale Saatti
İhale Doküman Bedeli
1
Binek otomobil
Tofaş Doğan
1992
70 AR 441
106.000,00
3.180,00
19.04.2024
14:00
250,00 TL
2
Binek otomobil
Tofaş Kartal
1994
70 DC 066
120.000,00
3.600,00
19.04.2024
14:15
250,00 TL
3
Binek otomobil
 Renault Europa
1999
70 EK 188
125.000,00
3.750,00
19.04.2024
14:30
250,00 TL
4
Binek otomobil
Opel Vectra
2000
70 DV 222
208.000,00
6.240,00
19.04.2024
14:45
250,00 TL
5
Binek otomobil
Opel Vectra
2001
70 DV 858
215.000,00
6.450,00
19.04.2024
15:00
250,00 TL
6
Binek otomobil
Opel Vectra
2001
70 DV 859
213.000,00
6.390,00
19.04.2024
15:15
250,00 TL
7
Binek otomobil
Opel Vectra
2001
70 DV 860
218.000,00
6.540,00
19.04.2024
15:30
250,00 TL
8
Binek otomobil
Opel Vectra
1996
70 AK 062
151.000,00
4.530,00
19.04.2024
15:45
250,00 TL
9
Çöp Kamyonu
BMC
1994
70 DC065
275.000,00
8.250,00
19.04.2024
16:00
250,00 TL
10
Yağlama Arabası
50 NC
1992
70 FU 932
105.000,00
3.150,00
19.04.2024
16:15
250,00 TL
11
Otobüs 40 Kişilik
MAN
1985
70 AK 166
133.000,00
3.990,00
19.04.2024
16:30
250,00 TL
12
Servis Aracı
ISUZU
1994
70 AZ 532
120.000,00
3.600,00
19.04.2024
16:45
250,00 TL
13
Toprak Silindiri
Komatsu
1987
87-88006
395.000,00
11.850,00
19.04.2024
17:00
250,00 TL
14
Lastik Tekerlekli Yükleyici
Komatsu WA320
1992
92-31023
390.000,00
11.700,00
19.04.2024
17:15
250,00 TL
15
Kendi Yürür Mıcır Serici
Vimpo
2017
17-66001
3.463.333,33
103.900,00
19.04.2024
17:30
250,00 TL
Madde 3 - İhale ilanda belirtilen gün ve saatlerde Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)
Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
b) Kanuni ikametgâh belgesi
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
e) İhale dokümanı alındı belgesi
B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
b) Noter tasdikli vekâletname
c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
f) İhale dokümanı alındı belgesi
C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içeresinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
f) İhale dokümanı alındı belgesi
D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri  (A)  ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.
b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)
c)  Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
f) İhale dokümanı alındı belgesi
Madde 5 – İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. Bu bağlamda her bir araç için şartname bedeli 250 TL dir.  Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)
Madde 6 –İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri hazırlayarak en geç 19.04.2024 saat 12:00 a   kadar  İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Madde 7- En yüksek teklifi veren tarafından ihaleden vaz geçilmesi durumunda, ihaleye girmek için yatırılan % 3 lük Geçici Teminat Bedeli idare adına gelir kaydedilecektir.
Madde 8- Araç satışına ait ödemeler peşin olarak tahsil edilecektir.
Madde 9- Taşınırın devir, nakliye vb. her türlü masrafları alıcıya aittir.
Madde 10 Alıcı ile anlaşılan fiyat üzerinden ayrıca KDV ve Damga vergisi alınacak olup kesilecek vergiler teklif fiyatına dahil değildir.
Madde 11 –  İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02015626