KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 02.06.2023 Cuma günü saat:16.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

Sayın Halkımıza duyurulur.

GÜNDEM :

1.Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğüne Tedviren atanan İbrahim USLU ve Bilal MUTLU’ nun Vekaleten atanması konusu:

2.Karaman Belediyesi 2024 yılına ait Yatırım ve Çalışma Programlarının görüşülüp karara bağlanması konusu;

3.Kırbağı Mah. 4314 Ada 6 Nolu parselin bir kısmının taşkın olan sınırları içerisinde kaldığından subasman kodunun düzenlenerek Yapı Yüksekliğine ilave edilip edilmeyeceği konusu.

4.Karaman Belediye Meçlisi’ nin 06/03/2023 tarih ve 52 sayılı kararına istinaden Fatih Mahallesi 847 Ada 42 numaralı parselin Teknik Altyapı Alanına çevrilmesi amacıyla hazırlanan İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusu.

#ilangovtr Basın No: ILN01835901