9 KISIM 12 KALEM GENEL VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
9 KISIM 12 KALEM GENEL VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/475778

1-İdarenin

a) Adı

:

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Üniversite Mh. Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Blok No:7 İç No:1 70100 MERKEZ KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

3382263108-3095 - 3382263051

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

9 KISIM 12 KALEM GENEL VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 KISIM 12 KALEM GENEL VE TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLGİLİ DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR. Hastane içerisinde, idarenin belirlediği yere montaj yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarenin yazılı talebi üzerine 10 (on) gün içerisinde cihaz çalışır ve eksiksiz vaziyette kurulumu sağlanacak ve işe başlanacaktır. Cihaz için kullanılacak olan ve teknik şartnamede belirtilen malzemeler, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, idarenin yazılı siparişini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde ve idarenin siparişine göre peyderpey olarak teslim edilecektir. Cihaz kurulumu teknik şartnamede belirtildiği şekilde, yapılacaktır. Sipariş yazısında belirtilen malzemelerin tamamı teslim edilecektir. (Sözleşme bitim tarihine 10 (on) gün kalana kadar teslim edilmeyen malzemeler varsa, Yüklenici, İdarenin/İdarelerin yazılı siparişini beklemeden sözleşme bitiminden önce kalan malzemeler için ilgili depo ile irtibata geçerek malzemelerin teslimini sağlayacak veya iş eksilişi/iptalini gerçekleştirecektir.)

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Yürürlükteki mevzuat gereği, istekliler teklif ettikleri ürünlerinT.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış barkod numarasını (ÜTS/ TİTUBB numarasını) sunacaklarını beyan edeceklerdir

2- İhaleye katılan ve ÜTS / TİTUBB kaydı olan herhangi bir kaleme teklif veren istekliler TİTUBB veya ÜTS’ de kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunacaklarını beyan edeceklerdir.

3- İhaleye katılan ve TİTUBB / ÜTS kaydı olan herhangi bir kaleme teklif veren istekliler kendi adlarına düzenlenmiş “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ni sunacaklarını beyan edeceklerdir.

4- İstekli tarafından teklif edilen ürünler tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında değil ise, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022/2 Genelgesine istinaden tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firmanın KAŞELİ VE İMZALI yazısını sunacaklarını beyan edeceklerdir. (Kapsam dışı konusunda çelişki olması halinde istekli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022/2 Genelgesi 2.3. maddesinde belirtildiği gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuracaktır.)

5- Sarf malzemelerle birlikte verilecek olan Hidrojen Peroksit Plazma sterilizatörü cihazının TİTUBB / ÜTS kaydına ait bilgileri sunacaklarını beyan edeceklerdir.

6- Teklif edilen cihazların yaşı sözleşme bitiş tarihi itibariyle 15 (onbeş) yılı geçmemelidir. Cihazların imalat tarihi ve seri numarasının yazılı olduğu, sözleşme bitiş tarihi itibari ile 15 yaşını geçmediğini gösteren kaşeli ve imzalı belgeyi sunacaklarını beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

ANALİZ RAPORU

2.KISIM için teklif verecek istekliler; Teknik şartname 7.maddede belirtilen değerlerde olduğuna dair analiz raporunu idarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

ÜRÜNÜN YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYONA UYUMLU OLDUĞUNA DAİR BELGE

4.KISIM için teklif verecek istekliler;Teklif edilen ürün teknik şartname 1.maddede belirtilen medikal ekipmanların yüksek düzey dezenfeksiyon için uygun olmalı ve ihaleye katılan istekliler, ürünün uyumlu olduğu materyalleri gösteren belgeyi İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

STABİL KALDIĞINI GÖSTEREN RAPOR

4.KISIM için teklif verecek istekliler;Solüsyon aktive edildikten sonra 14 günlük süre boyunca kullanılabilmelidir. Teklif veren istekliler, ürünün 14 gün boyunca stabil kaldığını gösteren raporları, İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

ÜRÜNÜN HASTANEMİZDE KULLANILAN ENDOSKOPLARA UYGUNLUK BELGESİ

4.KISIM için teklif verecek istekliler;İhaleye katılan istekliler, teklif edilen ürünün Kurumumuzda kullanılmakta olan Fujinon ve Olympus marka endoskoplar üzerinde uyumluluğu akredite laboratuvar tarafından test edilip onaylanmış olmalı ve bu çalışmaya ait belgeyi İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

ÜRÜNÜN PROPLARA UYGUN OLDUĞUNA DAİR BELGE VE/VEYA KOROZYON ÇALIŞMA RAPORU

4.KISIM için teklif verecek istekliler;İhaleye katılan istekliler, teklif edilen ürünün ultrason propları ve TEE proplar ile uyumlu olduğunu gösteren belgeleri ve/veya ultrason proplarının yapısını oluşturan hammaddelere yönelik olarak yapılmış korozyon çalışmalarını ,İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

ISO 18472:2018 TEST RAPORU

8. KISIM 3 KALEM HİDROJEN PEROKSİT OTOKLAV CİHAZI İNDİKATÖR BİYOLOJİK İÇİN ;Ürüne ait ISO 18472:2018 Standardına ait test raporu bulunmalı ve bu raporu sunacaklarını beyan edeceklerdir.

RIT TEST RAPORU

8. KISIM 3 KALEM HİDROJEN PEROKSİT OTOKLAV CİHAZI İNDİKATÖR BİYOLOJİK İÇİN ;Ürünün kısaltılmış İnkübasyon süresini gösteren(RIT) bağımsız bir kuruluştan alınmış test raporu sunacaklarını beyan edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

9 KISIM 12 KALEM GENEL VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
9 KISIM 12 KALEM GENEL VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/475778

1-İdarenin

a) Adı

:

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Üniversite Mh. Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Blok No:7 İç No:1 70100 MERKEZ KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

3382263108-3095 - 3382263051

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

9 KISIM 12 KALEM GENEL VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 KISIM 12 KALEM GENEL VE TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLGİLİ DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR. Hastane içerisinde, idarenin belirlediği yere montaj yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarenin yazılı talebi üzerine 10 (on) gün içerisinde cihaz çalışır ve eksiksiz vaziyette kurulumu sağlanacak ve işe başlanacaktır. Cihaz için kullanılacak olan ve teknik şartnamede belirtilen malzemeler, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, idarenin yazılı siparişini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde ve idarenin siparişine göre peyderpey olarak teslim edilecektir. Cihaz kurulumu teknik şartnamede belirtildiği şekilde, yapılacaktır. Sipariş yazısında belirtilen malzemelerin tamamı teslim edilecektir. (Sözleşme bitim tarihine 10 (on) gün kalana kadar teslim edilmeyen malzemeler varsa, Yüklenici, İdarenin/İdarelerin yazılı siparişini beklemeden sözleşme bitiminden önce kalan malzemeler için ilgili depo ile irtibata geçerek malzemelerin teslimini sağlayacak veya iş eksilişi/iptalini gerçekleştirecektir.)

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Yürürlükteki mevzuat gereği, istekliler teklif ettikleri ürünlerinT.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış barkod numarasını (ÜTS/ TİTUBB numarasını) sunacaklarını beyan edeceklerdir

2- İhaleye katılan ve ÜTS / TİTUBB kaydı olan herhangi bir kaleme teklif veren istekliler TİTUBB veya ÜTS’ de kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunacaklarını beyan edeceklerdir.

3- İhaleye katılan ve TİTUBB / ÜTS kaydı olan herhangi bir kaleme teklif veren istekliler kendi adlarına düzenlenmiş “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ni sunacaklarını beyan edeceklerdir.

4- İstekli tarafından teklif edilen ürünler tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında değil ise, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022/2 Genelgesine istinaden tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firmanın KAŞELİ VE İMZALI yazısını sunacaklarını beyan edeceklerdir. (Kapsam dışı konusunda çelişki olması halinde istekli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022/2 Genelgesi 2.3. maddesinde belirtildiği gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuracaktır.)

5- Sarf malzemelerle birlikte verilecek olan Hidrojen Peroksit Plazma sterilizatörü cihazının TİTUBB / ÜTS kaydına ait bilgileri sunacaklarını beyan edeceklerdir.

6- Teklif edilen cihazların yaşı sözleşme bitiş tarihi itibariyle 15 (onbeş) yılı geçmemelidir. Cihazların imalat tarihi ve seri numarasının yazılı olduğu, sözleşme bitiş tarihi itibari ile 15 yaşını geçmediğini gösteren kaşeli ve imzalı belgeyi sunacaklarını beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

ANALİZ RAPORU

2.KISIM için teklif verecek istekliler; Teknik şartname 7.maddede belirtilen değerlerde olduğuna dair analiz raporunu idarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

ÜRÜNÜN YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYONA UYUMLU OLDUĞUNA DAİR BELGE

4.KISIM için teklif verecek istekliler;Teklif edilen ürün teknik şartname 1.maddede belirtilen medikal ekipmanların yüksek düzey dezenfeksiyon için uygun olmalı ve ihaleye katılan istekliler, ürünün uyumlu olduğu materyalleri gösteren belgeyi İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

STABİL KALDIĞINI GÖSTEREN RAPOR

4.KISIM için teklif verecek istekliler;Solüsyon aktive edildikten sonra 14 günlük süre boyunca kullanılabilmelidir. Teklif veren istekliler, ürünün 14 gün boyunca stabil kaldığını gösteren raporları, İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

ÜRÜNÜN HASTANEMİZDE KULLANILAN ENDOSKOPLARA UYGUNLUK BELGESİ

4.KISIM için teklif verecek istekliler;İhaleye katılan istekliler, teklif edilen ürünün Kurumumuzda kullanılmakta olan Fujinon ve Olympus marka endoskoplar üzerinde uyumluluğu akredite laboratuvar tarafından test edilip onaylanmış olmalı ve bu çalışmaya ait belgeyi İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

ÜRÜNÜN PROPLARA UYGUN OLDUĞUNA DAİR BELGE VE/VEYA KOROZYON ÇALIŞMA RAPORU

4.KISIM için teklif verecek istekliler;İhaleye katılan istekliler, teklif edilen ürünün ultrason propları ve TEE proplar ile uyumlu olduğunu gösteren belgeleri ve/veya ultrason proplarının yapısını oluşturan hammaddelere yönelik olarak yapılmış korozyon çalışmalarını ,İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.

ISO 18472:2018 TEST RAPORU

8. KISIM 3 KALEM HİDROJEN PEROKSİT OTOKLAV CİHAZI İNDİKATÖR BİYOLOJİK İÇİN ;Ürüne ait ISO 18472:2018 Standardına ait test raporu bulunmalı ve bu raporu sunacaklarını beyan edeceklerdir.

RIT TEST RAPORU

8. KISIM 3 KALEM HİDROJEN PEROKSİT OTOKLAV CİHAZI İNDİKATÖR BİYOLOJİK İÇİN ;Ürünün kısaltılmış İnkübasyon süresini gösteren(RIT) bağımsız bir kuruluştan alınmış test raporu sunacaklarını beyan edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No:1830489