T.C.
KARAMAN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/631
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ( EPDK ) vekili   tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri  gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen  dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti  davası açılmış olup, açılan davaların  duruşma tarihi 23/11/2023  günü saat: 09.30 'dir.
DOSYA 
NO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL
NO
DAVALILAR- ADI
SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN
 CİNSİ
2023/631
 Karaman ili merkez Güldere
Köyü 
199
243
İfraz en
54
1
Atike Altunbaş,Nigar
Özkan, Duran
Kolyiğit İbrahim
Kolyiğit, Esma
Kolyiğit,Mehmet Ali Kolyiğit, Ziya
Kolyiğit, Beyhan
Akın,Şenol Öztürk,
İbrahim Aksay,
Hatice Çuldur,
Şükran Gençer
10.636,36
TARLA
1-İdarece  adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına  bir  itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ( EPDK ) ' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile  değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 
#ilangovtr Basın No ILN01914259