KIRTASİYE MALZEMESİ
KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kırtasiye Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1115112
1-İdarenin
a) Adı
:
KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
CUMHURIYET MAHALLESI 703 SOKAK NO:17 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
3382138653 - 3382138654
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Kırtasiye Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
46 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı depo ile İdarenin sınırlarındaki göstereceği yerlere
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İhtiyaç listesinde belirtilen mal ve malzemeler Müdürlüğümüz depolarına teknik şartnamedeki adreslere ve hususlara dikkat edilerek Sözleşme imzalanmasına müteakip 10 takvim günü içerisinde mesai saatlerinde (08:00-17:00) tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
27.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Karaman Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Yüklenici firma sözleşme imzalanmadan önce idareye, İhale tarih ve saatinden sonra idarenin tebligatı sonrası, ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. firmalardan teklif edilen malzemelerin, teknik şartnamede ve teknik şartname ekindeki Ek-1 de yer alan numunelerin teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla her bir ürün için birer adet numune, İdarenin belirttiği adreste görülecek olan imzalı “Numune Görüldü Tutanağı” ile birlikte her kaleme ait birer numunesini teslim edecektir.
Teslim edilen numuneler teknik şartnameye uygun olmalı ve üzerinde isteklinin unvanı ve ürünün markası, İhale Kayıt Numarası, ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazmalıdır. 
Teslim edilen numunelerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespit edilmesi halinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere sözleşme imzalanmadan önce uygun olmayan numunelerin yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Aksi taktirde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmayacaktır.
Teslim edilen numunelerin teknik şartname ve Ek-1 numune listesine uygunluğu denetlendikten sonra sözleşme imzalanacaktır.
Numunelerin, denenmesi veya kullanılması halinde ayrıca ücret ödenmeyecektir.
Değerlendirilme tarihinden itibaren bir (1) Ay içerisinde alınmayan numunelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01910988