“ İLAN ’’
Kâzımkarabekir Belediye Başkanlığından;
Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri yazılı taşınmazlar Encümenimizin 25/08/2023 tarih ve 64 sayılı kararı gereği 15/09/2023 Cuma günü saat 11.00 da Belediye Başkanlığında ihale komisyonu huzurunda 2886 D.İ.K.nun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. İhale sonucuna göre kira bedelleri her ayın 15 inde  peşin olarak Kazımkarabekir şubesi ziraat bankası belediye başkanlığı hesabına veya Kazımkarabekir belediye veznesine ödenecektir. İhaleye katılabilmek için 15/09/2023 Cuma ihale günü saat 11:00 a kadar 5000-TL geçici teminat bedelinin tahsilat servisimize ödenmesi, başkası adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletname, şirket veya tüzel kişilikler adına katılacakların yetki belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. İhale sonuçlandıktan 15 gün içinde sözleşme için müracaat edilecek ve taşınmazın ilk aylık  kira bedelinin  ödenmesine mutakip sözleşme imzalanacak olup, kira şartnamesinde belirtilen şartlara uyulmadığı takdirde tek taraflı fesh yapılacaktır.Kiralama şartnamesi belediyemiz Mali Hizmetleri biriminden temin edilecektir.  
Ada No
Parsel  No
Miktarı ( m2)
Cinsi
Mevkisi
Kira Bedeli
 (TL)
Geçici  Teminatı  TL
867
29
70,39
Kargir Fırın
            EMİNETTİN MAH.
2500,00-TL
5.000,00-TL
Yukarıdaki listede  kira bedellerine KDV dahil değildir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihaleye ilişkin bilgi ve belgeler (şartname) Mali Hizmetler Müdürlüğü servisimizden temin edebilirsiniz.
İlan olunur. 
Recep BOYACIOĞLU 
Belediye Başkanı
#ilangovtr Basın No ILN01883800