İLAN
T.C.
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN 
İli                                                        : KARAMAN  
İlçesi                                                  : AYRANCI
Köyü                                                   : AĞIZBOĞAZ
Sahanın Erişim No                           : 3482110
Pafta No                                            : N31B1
Alanı                                                  : 2,84 ha (28.400 m2)
İhale Taban Bedeli                           : 7.455.000,00 ₺ (KDV Hariç)
Geçici Teminat Miktarı                    : 223.650,00 ₺
I(a) Grubu Maden Ruhsat Süresi   : 5 YIL
İhale Tarihi                                        : 12/03/2024
İhale Saati                                          : 14:00
İhale Yeri                                           : Karaman İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu - Alişahane Mah. 1.   
                                                            İstasyon Cad. No:19/1 Kat:2 KARAMAN
İhalenin Konusu                               : Aşağıda ihale şartları ve koordinatları belirtilen mülkiyeti hazine arazisi olan 2,84 hektarlık sahanın 3213 sayılı Maden Kanununun 6. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile I (a) grubu maden işletme ruhsatı verilmesi.
1-İhale edilecek alanın koordinatları;
1. Nokta
2. Nokta
3. Nokta
4. Nokta
5. Nokta
6. Nokta
7. Nokta
8. Nokta
Sağa (Y)
576021
576166
576251
576289
576307
576192
576190
576192
Yukarı(X)
4141797
4141804
4141785
4141638
4141572
4141606
4141628
4141641
 
9. Nokta
10. Nokta
11. Nokta
12. Nokta
13. Nokta
14. Nokta
 
 
Sağa (Y)
576178
576168
576139
576120
576057
576032
Yukarı(X)
4141648
4141689
4141730
4141728
4141774
4141774
 2- Konu 1(a) Grubu (Ariyet) Sahası ihalesine ;
2.1- İhaleye iştirak edeceklerin 3213 sayılı Maden Kanunun 6. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2.2- İhale bedeli 284.000 m3 ariyet malzemesi için hesaplanmış olup 284.000 m3’ten fazla ariyet malzemesi üretilmesi halinde fazla üretilen miktarın bedeli ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde ayrıca tahsil edilecektir.
3- İhaleye Katılma Belgeleri;
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.
3.1- Gerçek kişiler;
· T.C. numarasının bulunduğu nüfus cüzdan sureti (Aslı komisyona ibraz edilecek),
·  Noter tasdikli imza beyannamesi,
·  Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi, telefon numarası ve varsa kep/uets adresi,
·  İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
·  Şartname bedelinin İdaremiz hesabına yatırıldığını gösterir belge,
·  6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
·  Geçici teminatın İdaremiz hesabına yatırıldığını gösterir belge veya süresiz teminat mektubu,
·  Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
3.2- Tüzel kişiler;
· Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü, son yönetimi gösteren ve ilgili odadan onaylı ticaret sicil gazetesi,
·  Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,
·  Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,
·  İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda kayıt belgesi,
·  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler,
·  Tüzel kişiliğe ait tebligat adresi, varsa kep/uets adresi,
·  Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
·  İsteklinin ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
·  İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
·  Şartname bedelinin İdaremiz hesabına yatırıldığını gösterir belge,
·  6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
·  Geçici teminatın İdaremiz hesabına yatırıldığına gösterir belge veya süresiz teminat mektubu,
3.3- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
4- İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ibraz edilmek suretiyle sıra numaralı alındılar karşılığında en geç 13:30’a kadar Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
5- İhale günü saat 13:30’dan sonra yapılacak müracaatlar ile telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- İhale şartnamesi, Karaman İl Özel İdaresi Üniversite mah. İbrahim Ökten Cad. No:130 KARAMAN adresinde 1.000 ₺ karşılığında temin edilebilir ve mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.         
7- Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN01990733