İLAN
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
 Madde 1- Karaman İli Merkez İlçesinde mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait olan  taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ   ve 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.
  Madde 2 – İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:
ILN01876000 tablo 1ILN01876000 tablo 1-1
Madde 3 - İhale ilanda belirtilen gün ve saatlerde Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)
 Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
b) Kanuni ikametgâh belgesi
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi
e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:
 a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
 b) Noter tasdikli vekâletname
c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içeresinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri  (A)  ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.
b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)
c)  Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
  Madde 5 – İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. Merkez İlçe Kırbağı ve Urgan Mahalleri ile Kazımkarabekir İlçesi Timsal Mahallesindeki  taşınmazların şartname bedeli 1500 TL, Masara, Taşkale ve Kılbasan Köylerindeki  taşınmazın şartname bedeli  250 TL dir.  Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)
Madde 6 –İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’a kadar hazırlayarak İl Özel İdaresine teslim edeceklerdir. Kapalı Teklif Usulü yapılacak ihalelere girmek isteyenler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre teklif dosyalarını hazırlayıp teslim edeceklerdir.
Madde 7- Karaman İli Merkez İlçesi Urgan Mahallesindeki parsellerin  ihale bedelinin  %50 peşin geri kalan kısmı ise 10 (on) eşit taksit ile ödenecektir. Diğer parsellerin satış bedelleri peşin olarak ödenecek olup tapu devirleri ödemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
Madde 8- En yüksek teklifi veren tarafından ihaleden vaz geçilmesi durumunda, ihaleye girmek için yatırılan % 3 lük Geçici Teminat Bedeli idare adına gelir kaydedilecektir.
 Madde 9- Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.
Madde 10 –   3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.
Madde 11 –  İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01876000