T.C.
KARAMAN BELEDİYESİ
Meclis Başkanlığı
Sayı    :MECLİS/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              25/01/2024
Konu   :GÜNDEM
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20 - 21. Maddeleri gereğince 02.02.2024 Cuma günü saat: 16.00` de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır. Sayın Halkımıza duyurulur.                                                     
GÜNDEM ;
1-   Kırbağı Mahallesi 2322 ada 6 nolu parselde mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 108,25 m2 yüzölçümlü hissenin Karaman İl Müftülüğü adına tahsisinin yapılıp yapılamayacağı konusu.
2-  Sümer Mahallesi 4242 ada 26 nolu parselin Mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 54938/191575 hisse oranındaki 549,38 m2 yüzölçümlü hissenin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrinin yapılıp yapılamayacağı konusu.
3-  Karaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgili yazısında, Pirireis Mahallesi 4419 ada 10 parseli kapsayan alanda doğalgaz dağıtım tesisi ayrılması amacıyla hazırlanan ve onaylanan imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi konusu.
4-  Karaman Kadastro Müdürlüğünün ilgili yazısına istinaden, Karaman İli Merkez İlçe Siyaser Mahallesi ilgili şartları sağlayan 6 adet bilirkişinin 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince Belediye Meclisince seçilmesi konusu.
5-    Karaman İli, Hacıcelal Mahallesi 1095 ada 184 numaralı parselin bulunduğu alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu.
#ilangovtr Basın No ILN01974453