ERMENEK HES DC BESLEME AKÜ GRUBU ALIMI
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ERMENEK HİDROELEKTRİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Ermenek HES DC Besleme Akü Grubu Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/251109
1-İdarenin
a) Adı
:
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ERMENEK HİDROELEKTRİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
GÖRMELİ KÖYÜ KÖPRÜBAŞI MEVKİİ 70400 ERMENEK/KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
3387966399 - 3387966462
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Ermenek HES DC Besleme Akü Grubu Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
216 ADET STASYONER (SABİT TESİS) KURŞUN-ASİT AKÜMÜLATÖRLERİN TEMİN, MONTAJ, TEST VE DEVREYE ALMA (2V-800 AH) VE 54 ADET VALF AYARLI KURŞUN-ASİT (VRLA) AKÜMÜLATÖRLERİN TEMİN, MONTAJ, TEST VE DEVREYE ALMA (12V-100 AH)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
EÜAŞ ERMENEK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SANTRALİ ERMENEK KARAMAN
ç) Süresi/teslim tarihi
:
SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN 150 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE MALZEME TESLİMİ MUAYENE VE KABUL , DEMONTAJ, MONTAJ , DEVREYE ALMA İŞİ TAMAMLANACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi
:
SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞ BAŞLAYACAKTIR
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
21.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
EÜAŞ Ermenek HES İşletme Müdürlüğü Ermenek / Karaman
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
STASYONER SABİT TESİS KURŞUN ASİTLİ AKÜLER İÇİN IEC 6089-11 ve TS EN IEC 62485-2 ile DIN 40739 veya DIN 40736-1
VALF AYARLI KURŞUN-ASİTLİ AKÜ İÇİN IEC 60896-21/22 VE TE EN IEC 62485-2
BÜTÜN AKÜLER İÇİN DE AKÜMÜLATÖR ÜRETİCİLERİ EUROBAT BELGELİ OLACAKTIR
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekli İmalatçı ise, İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler; istekli satıcı ise yetkili satıcı veya bayii olduğu gösteren belgeler
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01992543