BELEDİYEMİZE AİT İŞYERLERİ İHALE SURETİYLE KİRAYA VERİLECEKTİR
İLAN
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
   Belediye Başkanlık Makamının 26.09.2023 tarih ve 9461 sayılı Olur yazısı ve Belediye Encümeninin 10.10.2023 tarih ve 71 Sayılı kararı gereğince İlçemizin muhtelif yerlerinde boş durumda bulunan Belediyemize ait işyerlerinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre işyeri olarak kullanılmak üzere 1 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiştir.
   Söz konusu işyerlerinin ada, parsel, bağımsız bölüm no, aylık kira bedeli ve 1 yıl üzerinden  %3 geçici  teminat bedelleri aşağıya tablo halinde çıkartılmış olup, açık artırma kira ihalesi 31 Ekim 2023 Salı günü saat 14.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında Encümen huzurunda sırayla yapılacak olup, buna ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.
   Şartname hükümleri doğrultusunda belirtilen işyerlerini kiralamak isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur. 13.10.2023                
AÇIK ARTIRMA İHALE SURETİYLE KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ
NO
ADA
PARSEL
YERİ
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
M2
AYLIK KİRA BEDELİ (TL)
%3 GEÇİCİ
TEMİNAT
1
405
2
Belediye İş Merkezi
16
44
1000,00 TL
360,00 TL
2
371
7
Çınarlısu Mahallesi
4
-
500,00 TL
180,00 TL
#ilangovtr Basın No ILN01910078