21 KALEM BİYOMEDİKAL MALZEMELER ALIMI
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
21 KALEM BİYOMEDİKAL MALZEMELER ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/368114
1-İdarenin
a) Adı
:
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
Üniversite Mh. Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Blok No:7 İç No:1 70100 MERKEZ KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
338 226 3108- 338 226 30 95 - 3382263051
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
21 KALEM BİYOMEDİKAL MALZEMELER ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
21 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMELER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AYNİYAT DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Ürünler, idarenin yazılı, faks veya mail ile siparişini tebliğ tarihinden tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecektir. (Yüklenici sözleşme süresi sonuna kadar uhdesinde kalan malzemelerin tamamını teslim etmek zorundadır. (faks ve mail gönderim tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır.)
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
05.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- Yürürlükteki mevzuat gereği, istekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış barkod numarasını (ÜTS/ TİTUBB numarasını) sunacaklarını beyan edeceklerdir.
2- İhaleye katılan ve ÜTS / TİTUBB kaydı olan herhangi bir kaleme teklif veren istekliler TİTUBB veya ÜTS’ de kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunacaklarını beyan edeceklerdir.
3- İhaleye katılan ve TİTUBB / ÜTS kaydı olan herhangi bir kaleme teklif veren istekliler kendi adlarına düzenlenmiş “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’ni ) sunacaklarını beyan edeceklerdir.
4- İstekli tarafından teklif edilen ürünler tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında değil ise, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022/2 Genelgesine istinaden tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firmanın KAŞELİ VE İMZALI yazısını ) sunacaklarını beyan edeceklerdir.(Kapsam dışı konusunda çelişki olması halinde istekli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022/2 Genelgesi 2.3. maddesinde belirtildiği gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuracaktır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- Teklif edilen cihazlar/malzemeler için tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal Türkçe veya onaylı Türkçe tercümeli dokümanları (katalog, broşür vb.) İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (İhale komisyonu talep ederse dokümanlar ilgili sağlık tesisinin ilgili birimleri tarafından değerlendirilerek ihale komisyonuna rapor sunulacaktır. Komisyon gelen rapor doğrultusunda karar oluşturacaktır.)
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge Adı
Açıklama
YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYONA UYUMLU OLDUĞU MATERYALLERİ GÖSTEREN BELGE
18’inci kalem için; Teklif edilen ürün yüksek düzey dezenfeksiyon için uygun olmalı ve ihaleye katılan istekliler, ürünün uyumlu olduğu materyalleri gösteren belgeyi İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.( İdari Şartname 7.5.4-1)
ÜRÜNÜN 14 GÜN BOYUNCA STABİL KALDIĞINI GÖSTERİR RAPOR
18’inci kalem için; Solüsyon aktive edildikten sonra 14 günlük süre boyunca kullanılabilmelidir. Teklif veren istekliler, ürünün 14 gün boyunca stabil kaldığını gösteren raporları, İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (İdari Şartname 7.5.4-2)
ÜRÜNÜN FUJİNON VE OLYMPUS MARKA ENDOSKOPLAR ÜZERİNDE UYUMLU OLDUĞUNU GÖSTEREN LABORATUVAR SONUÇLARI
18’inci kalem için; İhaleye katılan istekliler, teklif edilen ürünün Kurumumuzda kullanılmakta olan Fujinon ve Olympus marka endoskoplar üzerinde uyumlu olduğunu gösteren laboratuvar sonuçlarını İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (İdari Şartname 7.5.4-3)
ÜRÜNÜN ULTRASON PROPLARI VE TEE PROPLAR İLE UYUMLU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE VE/VEYA USG PROPLARININ YAPISINI OLUŞTURAN HAMMADDELERE YÖNELİK KOROZYON ÇALIŞMALARI
18’inci kalem için; İhaleye katılan istekliler, teklif edilen ürünün ultrason propları ve TEE proplar ile uyumlu olduğunu gösteren belgeleri ve/veya ultrason proplarının yapısını oluşturan hammaddelere yönelik olarak yapılmış korozyon çalışmalarını ,İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (İdari Şartname 7.5.4-4)
YETKİ BELGESİ
19’uncu kalem için; teklif veren firmanın teklif ettiği ürün ile ilgili yetkili satıcı belgesi olmalı ve idarenin talebi halinde bu belgeyi sunacaklarını beyan edeceklerdir.(İdari Şartname 7.5.4-5)
ANALİZ RAPORU
21’inci kalem için; teklif veren firma teklif ettiği ürün ile ilgili analiz raporunu idarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.(İdari Şartname 7.5.4-6)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02006258