1 KALEM TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN % 99,5 SAFLIK ALIMI
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 
1 KALEM TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN % 99,5 SAFLIK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/952266
1-İdarenin
a) Adı
:
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
Üniversite Mh. Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Blok No:7 İç No:1 70100 MERKEZ KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
3382263108-3382263095 - 3382263051
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
1 KALEM TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN % 99,5 SAFLIK ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 KALEM TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN (480.000 KG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU-Üniversite Mh. Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Blok No:7 İç No:1 Karaman
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalanmasından itibaren İdarenin yazılı talebi üzerine kurulumlar yapılacaktır. ihtiyaca binaen idarenin telefon, SMS, mail veya fax ile sipariş verdikten sonra yüklenici firma tatil günleri dahil olmak üzere en geç 12 saat içerisinde hava şartları ve oksijen nakliye aracıyla ilgili tüm olumsuzlukları gözetmeksizin talebi karşılayacaktır. Yüklenici sipariş çekilen miktardan az mal teslimi yapmayacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Söz. imzalanmasına müteakip İdarenin talebi üzerine başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
10.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU-Üniversite Mh. Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Blok No:7 İç No:1 Karaman
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-İhaleye katılan istekliler üretici ise; Sağlık Bakanlığından/İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış medikal amaçlı gaz üretim izin belgesini İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.
2-İhaleye katılan istekliler,  bayii ise; bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından/İl Sağlık Müdürlüğünden almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izin belgesini ve kendisinin ilgili il sağlık müdürlüğünden almış olduğu medikal amaçlı gaz dolum dağıtım izin belgesini İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.
3-İhaleye katılan istekliler bayii ise, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.
4-İhaleye katılan istekliler, Sağlık Bakanlığından/İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış mesul müdürlük belgesini İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01891934