13 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
13 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1099008
1-İdarenin
a) Adı
:
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
Üniversite Mh. Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Blok No:7 İç No:1 70100 MERKEZ/KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
338 226 3108- 338 226 30 95 - 3382263051
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
13 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
13 KALEM TIBBİ CİHAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 45 (kırkbeş) gün içerisinde cihazların kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
13.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- Yürürlükteki mevzuat gereği, istekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış barkod numarasını (ÜTS/ TİTUBB numarasını) İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.(Cihazların ÜTS/ TİTUBB kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi sözleşme süresini kapsayacak şekilde olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde teslim edilen ürünlerden ÜTS / TİTUBB kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi dolmuş ve yenilenmemiş ürünlerin ödemesi yapılmayacaktır.)
2- İhaleye katılan ve ÜTS / TİTUBB kaydı olan herhangi bir kaleme teklif veren istekliler TİTUBB veya ÜTS’ de kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.
3- İhaleye katılan ve ÜTS / TİTUBB kaydı olan herhangi bir kaleme teklif veren istekliler kendi adlarına düzenlenmiş “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ni İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.
4- İstekli tarafından teklif edilen ürünler tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında değil ise, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022/2 Genelgesine istinaden tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firmanın KAŞELİ VE İMZALI yazısını İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (Kapsam dışı konusunda çelişki olması halinde istekli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022/2 Genelgesi 2.3. maddesinde belirtildiği gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuracaktır.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.
 Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1- Teklif  edilen bütün ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. İhaleye katılan istekliler, ürünlerin garantili olduğunu gösteren ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firmanın KAŞELİ VE İMZALI yazısını İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (İhaleye üretici veya ithalatçının kendisi katılmış ise bu durumu ayrıca belgeleyecektir.)
2- Teklif edilen bütün ürünlere garanti bitiminden sonra, ücreti karşılığında 8 (sekiz) yıl bakım, onarım ve yedek parça sağlanacaktır. İhaleye katılan istekliler, bu durumu gösteren ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firmanın KAŞELİ VE İMZALI yazısını İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (İhaleye üretici veya ithalatçının kendisi katılmış ise bu durumu ayrıca belgeleyecektir.)
3- Teklif veren istekliler, ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firma tarafından ve KENDİLERİ TARAFINDAN KAŞELİ VE İMZALI olarak hazırlanmış, cihaz bedelinin % 150’ sini geçmeyecek şekilde, ömürlü parçalar dahil tüm yedek parça, aksesuar, yan ekipman, çevre elemanları, sarf niteliği olan ve miyatlı parçaların  döviz bazlı fiyat listesini İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (İhaleye üretici veya ithalatçının kendisi katılmış ise bu durumu ayrıca belgeleyecektir.)
4- Arıza bildirimleri, posta yoluyla yapılan tebligatların uzun zaman almasında dolayı fax veya e-posta yoluyla yükleniciye bildirilecektir. İhaleye teklif veren istekliler arıza bildirimlerinin fax veya e-posta yoluyla tebligatını kabul etmiş sayılır. Tebligatların yapılacağı fax numarasını ve/veya e-posta adresini gösterir kaşeli ve imzalı belgeyi İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir veya sözleşme sırasında İdareye bildirilmelidir. Ayrıca arıza durumunda, günün herhangi bir saatinde 7/24 telefon ile ulaşılabilecek en az 1 (bir) kişinin telefon numarasını bildireceklerini beyan edeceklerdir. (Belirtilen fax numarasına / e-posta adresine yapılan bildirimler an itibari ile tebliğ edilmiş sayılacaktır.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- Teklif edilen cihazlar/malzemeler için tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal Türkçe veya onaylı Türkçe tercümeli dokümanları (katalog, broşür vb.) İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (İhale komisyonu talep ederse dokümanlar ilgili sağlık tesisinin ilgili birimleri tarafından değerlendirilerek ihale komisyonuna rapor sunulacaktır. Komisyon gelen rapor doğrultusunda karar oluşturacaktır.)
2- Teklif veren istekliler MARKA ve MODEL belirterek “teknik şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında yetkili kişi tarafından imzalanmış teknik şartnameye cevap belgesini İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. İdarenin istemesi halinde bu cevaplar orijinal dokümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ilgili kısımda değerlendirme dışı bırakılacaktır. (İhale komisyonu talep ederse teknik şartnameye uygunluk belgesi ve orijinal dokümanlar ilgili sağlık tesisinin ilgili birimleri tarafından değerlendirilerek ihale komisyonuna rapor sunulacaktır. Komisyon gelen rapor doğrultusunda karar oluşturacaktır.)
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge Adı
Açıklama
DAHİLİ YAZILIM SİSTEMİ BULUNAN CİHAZLAR İÇİN, YAZILIMLARIN ERİŞİM, KULLANIM YETKİ BİLGİLERİNE HATA KODLARI VE MÜDAHALE AŞAMALARINA İLİŞKİN BEYANLARI GÖSTEREN BELGE
Rekabet Kur. 18.02.2009 tarih ve 09-07/128-39 sayılı kar. ve Sağlık Bak. Sağ. Hiz. Genel Müd. 2022/2 Genelgesine istinaden; dahili yazılım sistemi bulunan cihazlar için, yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine ,hata kodları ve müdahale aşamalarına ilişkin beyanları gösteren belgeler ile ihtiyaç durumunda bunların bedelsiz temin edileceğini gösteren ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firmanın KAŞELİ VE İMZALI yazısını İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir.(idari Şartname 7.5.4-1)
YETKİ BELGESİ
İstekliler, teklif edilen cihazlar için üretici ve/veya ithalatçı ve/veya distribütör firma tarafından kendilerine verilen yetki belgesini, İdarenin talebi halinde sunacaklarını beyan edeceklerdir. (İhaleye üreticinin kendisi katılmış ise, İdarenin yetki belgesi talep etmesi halinde üretici olduğunu gösterir belgeleri sunacaktır.) (idari Şartname 7.5.4-2)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01911422